Projekty

RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19

Firma QUERCUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.5 Nowoczesne firmy, poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Działania edukacyjne podejmowane w ramach projektu:

Sprawozdanie z warsztatów terenowych na terenie firmy Quercus sp. z o.o.

W dniu 23 września 2019 odbyły się warsztaty terenowe prowadzone przez Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie reprezentowane przez prof. Mariusza Stolarskiego oraz pracowników firmy Quercus: Waldemara Sieniawskiego i Tadeusza Żarnocha.

Tematyka warsztatów dotyczyła aspektów produkcji paliw stałych z odnawialnych źródeł energii na przykładzie biomasy pozyskiwanej na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Firma Quercus realizując zadania produkcyjne jednocześnie reaktywuje zanikające funkcje ekosystemów nie tylko leśnych ale również zadrzewionych polegające na zabezpieczeniu bezpieczeństwa energetycznego na skalę lokalną. W tym celu realizowanych jest szereg działań polegających na odtwarzaniu potencjału surowcowego oraz reaktywowaniu zanikających w skali kraju i regionu profesji takich jak drwal.

Innowacyjność powstającego w ten sposób produktu w dużej mierze polega na jego dopasowaniu do nowoczesnych technologii obowiązujących w energetyce ale również na zastosowaniu innowacji technologicznych i procesowych na etapie zbioru i przetwarzania paliwa do formy handlowej.
W czasie warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z organizacją firmy, poszczególnymi działami produkcyjnymi i pomocniczymi. Zaprezentowany został park maszynowy biorący udział w procesie produkcji, omówione zostały najważniejsze elementy łańcucha logistycznego i jego ograniczenia. Zaprezentowana została paleta produktów powstających w firmie wraz z omówieniem ich najistotniejszych cech. W dalszej części Uczestnicy warsztatów mieli okazję zobaczyć jak wyglądają powierzchnie robocze na gruntach leśnych i zadrzewionych oraz jak wygląda praca na tych powierzchniach. Zaprezentowane zostały poszczególne etapy realizacji procesu produkcji biomasy na cele energetyczne.
Duży nacisk położony został na wskazanie wagi biomasy energetycznej na rozwój bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz na ekologiczny charakter takiego mechanizmu rozwoju. Każdy z uczestników warsztatów miał możliwość zadać pytania do treści prezentowanych w trakcie warsztatów a w części podsumowującej zostały omówione najważniejsze aspekty procesu produkcji wraz z wyjaśnieniem wątpliwości.

Warsztaty odbyły się w wymiarze 6 godzin.

Link do dokumentacji fotograficznej warsztatów

“Nowoczesne Ciepłownictwo: Nowe regulacje i obowiązki dla branży ciepłowniczej. Przyszłość to system efektywny energetycznie. Możliwości finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Przegląd bieżących praktyk w taryfikacji ciepła.”, Ostróda, 21-22. 11. 2019 

W trakcie konferencji przedstawiciele firmy Quercus mieli możliwość zaprezentowania oferty firmy oraz najnowszych kierunków rozwoju obejmujących założenia i działania w ramach projektu:  „Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego Warmii i Mazur przez firmę Quercus Sp. z o.o.”

Link do prezentacji multimedialnej