Projekty

  Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie Quercus sp. z o.o. 

RPWM.01.05.01-28-0013/18

Firma QUERCUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie Quercus sp. z o.o.

W ramach projektu planowany jest zakup następujących urządzeń:
• rozdrabniacz wysokoobrotowy bijakowy/frezowy
• rębak nożowy,
• wozidło

Zakres projektu obejmuje wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych prowadzonych dla firmy Quercus sp. o.o. w zakresie pozyskiwania dendromasy z plantacji SRWC lub SRF wierzby i topoli zakładanych na obszarach (terenach) zagospodarowanych po samosiewach.

Cel projektu: Zwiększenie zastosowania innowacji w firmie Quercus Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu badanego rozwiązania, w zakresie pozyskiwania dendromasy z plantacji SRWC lub SRF wierzby i topoli zakładanych na obszarach (terenach) zagospodarowanych po samosiewach w okresie do 06.2019r

Cele szczegółowe:
• Wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie pozyskiwania dendromasy z plantacji SRWC lub SRF wierzby i topoli zakładanych na obszarach (terenach) zagospodarowanych po samosiewach w okresie do 06.2019r..
• Poprawa konkurencyjności firmy Quercus Sp. z o.o. na rynku krajowym dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii w zakresie pozyskiwania dendromasy z plantacji SRWC lub SRF wierzby i topoli zakładanych na obszarach (terenach) zagospodarowanych po samosiewach w okresie do 06.2019r.
• Wdrożenie 1 nowego procesu w zakresie pozyskiwania dendromasy z plantacji SRWC lub SRF wierzby i topoli zakładanych na obszarach (terenach) zagospodarowanych po samosiewach udoskonalonego w 2019 roku przez firmę Quercus Sp. z o.o.
•Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 06.2019r.
•Wprowadzenie 1 innowacji przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 06.2019r
•Wprowadzenie jednej innowacji procesowej przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 06.2019r.

Beneficjent: QUERCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wartość projektu: 7 404 600.00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 605 980.00 zł

BioMagic

Mamy przyjemność poinformować, że firma Quercus jest jednym z partnerów realizujących projekt BioMagic“Bioprodukty z biomasy lingnocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce”

Głównym celem projektu BioMagic jest wytworzenie bioproduktu/bioproduktów zawierającego substancje bioaktywne, z biomasy lignocelulozowej WRP pozyskanej z gruntów marginalnych. W projekcie zidentyfikowane zostaną grunty marginalne w Polsce oraz możliwości pozyskania z nich biomasy WRP z uwzględnieniem wpływu zmian klimatycznych. Opracowane zostaną optymalne technologie uprawy 12 gatunków WRP.  Określony będzie bilans obiegu wody i składników pokarmowych w uprawie WRP na gruntach marginalnych.  Opracowana zostanie logistyka  obrotu biomasą lignocelulozową w zależności od jej rodzaju i wymagań jakościowych producentów ekstraktów i substancji bioaktywnych. Opracowane zostaną innowacyjne rozwiązania pozyskiwania ekstraktów i substancji bioaktywnych z biomasy WRP metodami ekstrakcji nadkrytycznej i cieczowej.

Określone zostaną możliwości wykorzystania standaryzowanych ekstraktów roślinnych dla celów farmaceutycznych i weterynaryjnych. Zaproponowane zostanie biotechnologiczne wykorzystanie wybranych ekstraktów  i rafinatów jako dodatku do żywności i/lub pasz. Określone będą zrównoważone sposoby zagospodarowania biomasy poekstrakcyjnej i zbilansowanie jej potencjału energetycznego w celu opracowania energooszczędnych technologii wytwarzania bioproduktów. Wdrożona zostanie w skali półtechnicznej technologia produkcji co najmniej jednego bioproduktu stanowiącego dodatek do produktów żywnościowych i/lub paszowych i/lub farmaceutycznych i/lub weterynaryjnych i/lub suplementów. Wykonana będzie zintegrowana ocena łańcuchów wartości dodanej wytwarzania bioproduktów z uwzględnieniem oceny cyklu życia w aspekcie środowiskowym, ekonomiczno- energetycznym i społecznym. Wyniki fazy badawczej zostaną przygotowane do wdrożenia u partnerów przemysłowych.

TechRol

Jesteśmy partnerem w projekcie badawczym współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG – “TechRol” – Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej.

Podstawowym celem projektu TechRol jest opracowanie przyjaznych dla środowiska technologii umożliwiających wykorzystanie zasobów naturalnych na terenach rolnych i leśnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. W ramach projektu opracowane i rozwijane będą technologie ekoenergetyczne, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz pozwolą na popularyzację niskoemisyjnej produkcji rolnej. Zadania badawcze projektu zaplanowano w taki sposób, aby umożliwiły one osiągnięcie celów Programu BIOSTRATEG II. Dlatego, dotyczą one badań naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i ograniczenia wpływu tych obszarów gospodarki na zmiany klimatu.

Quercus Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 21, 12-130 Pasym, Polska

Telefon: +48 89 621 31 68, 660 702 796
E-mail: poczta@quercus.org.pl

NIP: 7451747302, KRS: 0000230114