Projekty

   „Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego Warmii i Mazur przez firmę Quercus Sp. z o.o.”

RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19

Firma QUERCUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.5 Nowoczesne firmy, poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Działania edukacyjne podejmowane w ramach projektu:

Sprawozdanie z warsztatów terenowych na terenie firmy Quercus sp. z o.o.

 W dniu 23 września 2019 odbyły się warsztaty terenowe prowadzone przez Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie reprezentowane przez prof. Mariusza Stolarskiego oraz pracowników firmy Quercus: Waldemara Sieniawskiego i Tadeusza Żarnocha.
Tematyka warsztatów dotyczyła aspektów produkcji paliw stałych z odnawialnych źródeł energii na przykładzie biomasy pozyskiwanej na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Firma Quercus realizując zadania produkcyjne jednocześnie reaktywuje zanikające funkcje ekosystemów nie tylko leśnych ale również zadrzewionych polegające na zabezpieczeniu bezpieczeństwa energetycznego na skalę lokalną. W tym celu realizowanych jest szereg działań polegających na odtwarzaniu potencjału surowcowego oraz reaktywowaniu zanikających w skali kraju i regionu profesji takich jak drwal.
Innowacyjność powstającego w ten sposób produktu w dużej mierze polega na jego dopasowaniu do nowoczesnych technologii obowiązujących w energetyce ale również na zastosowaniu innowacji technologicznych i procesowych na etapie zbioru i przetwarzania paliwa do formy handlowej.
W czasie warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z organizacją firmy, poszczególnymi działami produkcyjnymi i pomocniczymi. Zaprezentowany został park maszynowy biorący udział w procesie produkcji, omówione zostały najważniejsze elementy łańcucha logistycznego i jego ograniczenia. Zaprezentowana została paleta produktów powstających w firmie wraz z omówieniem ich najistotniejszych cech. W dalszej części Uczestnicy warsztatów mieli okazję zobaczyć jak wyglądają powierzchnie robocze na gruntach leśnych i zadrzewionych oraz jak wygląda praca na tych powierzchniach. Zaprezentowane zostały poszczególne etapy realizacji procesu produkcji biomasy na cele energetyczne.
Duży nacisk położony został na wskazanie wagi biomasy energetycznej na rozwój bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz na ekologiczny charakter takiego mechanizmu rozwoju. Każdy z uczestników warsztatów miał możliwość zadać pytania do treści prezentowanych w trakcie warsztatów a w części podsumowującej zostały omówione najważniejsze aspekty procesu produkcji wraz z wyjaśnieniem wątpliwości.
Warsztaty odbyły się w wymiarze 6 godzin. 

Link do dokumentacji fotograficznej warsztatów.

“Nowoczesne Ciepłownictwo: Nowe regulacje i obowiązki dla branży ciepłowniczej. Przyszłość to system efektywny energetycznie. Możliwości finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Przegląd bieżących praktyk w taryfikacji ciepła.”, Ostróda, 21-22. 11. 2019 

W trakcie konferencji przedstawiciele firmy Quercus mieli możliwość zaprezentowania oferty firmy oraz najnowszych kierunków rozwoju obejmujących założenia i działania w ramach projektu:  „Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego Warmii i Mazur przez firmę Quercus Sp. z o.o.”

Link do prezentacji multimedialnej

 

 

 

„Przygotowanie terenu inwestycyjnego przez firmę Quercus sp. z o.o.”

RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/18

Firma QUERCUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach osi Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, działanie Przedsiębiorczość, poddziałanie Tereny inwestycyjne.

Celem projektu jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych na przyszłe potrzeby firmy Quercus sp. z o.o.  

 

 

  Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie Quercus sp. z o.o. 

RPWM.01.05.01-28-0013/18

Firma QUERCUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie Quercus sp. z o.o.

W ramach projektu planowany jest zakup następujących urządzeń:
• rozdrabniacz wysokoobrotowy bijakowy/frezowy
• rębak nożowy,
• wozidło

Zakres projektu obejmuje wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych prowadzonych dla firmy Quercus sp. o.o. w zakresie pozyskiwania dendromasy z plantacji SRWC lub SRF wierzby i topoli zakładanych na obszarach (terenach) zagospodarowanych po samosiewach.

Cel projektu: Zwiększenie zastosowania innowacji w firmie Quercus Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu badanego rozwiązania, w zakresie pozyskiwania dendromasy z plantacji SRWC lub SRF wierzby i topoli zakładanych na obszarach (terenach) zagospodarowanych po samosiewach w okresie do 06.2019r

Cele szczegółowe:
• Wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie pozyskiwania dendromasy z plantacji SRWC lub SRF wierzby i topoli zakładanych na obszarach (terenach) zagospodarowanych po samosiewach w okresie do 06.2019r..
• Poprawa konkurencyjności firmy Quercus Sp. z o.o. na rynku krajowym dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii w zakresie pozyskiwania dendromasy z plantacji SRWC lub SRF wierzby i topoli zakładanych na obszarach (terenach) zagospodarowanych po samosiewach w okresie do 06.2019r.
• Wdrożenie 1 nowego procesu w zakresie pozyskiwania dendromasy z plantacji SRWC lub SRF wierzby i topoli zakładanych na obszarach (terenach) zagospodarowanych po samosiewach udoskonalonego w 2019 roku przez firmę Quercus Sp. z o.o.
•Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 06.2019r.
•Wprowadzenie 1 innowacji przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 06.2019r
•Wprowadzenie jednej innowacji procesowej przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 06.2019r.

Beneficjent: QUERCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wartość projektu: 7 404 600.00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 605 980.00 zł

BioMagic

Mamy przyjemność poinformować, że firma Quercus jest jednym z partnerów realizujących projekt BioMagic“Bioprodukty z biomasy lingnocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce”

Głównym celem projektu BioMagic jest wytworzenie bioproduktu/bioproduktów zawierającego substancje bioaktywne, z biomasy lignocelulozowej WRP pozyskanej z gruntów marginalnych. W projekcie zidentyfikowane zostaną grunty marginalne w Polsce oraz możliwości pozyskania z nich biomasy WRP z uwzględnieniem wpływu zmian klimatycznych. Opracowane zostaną optymalne technologie uprawy 12 gatunków WRP.  Określony będzie bilans obiegu wody i składników pokarmowych w uprawie WRP na gruntach marginalnych.  Opracowana zostanie logistyka  obrotu biomasą lignocelulozową w zależności od jej rodzaju i wymagań jakościowych producentów ekstraktów i substancji bioaktywnych. Opracowane zostaną innowacyjne rozwiązania pozyskiwania ekstraktów i substancji bioaktywnych z biomasy WRP metodami ekstrakcji nadkrytycznej i cieczowej.

Określone zostaną możliwości wykorzystania standaryzowanych ekstraktów roślinnych dla celów farmaceutycznych i weterynaryjnych. Zaproponowane zostanie biotechnologiczne wykorzystanie wybranych ekstraktów  i rafinatów jako dodatku do żywności i/lub pasz. Określone będą zrównoważone sposoby zagospodarowania biomasy poekstrakcyjnej i zbilansowanie jej potencjału energetycznego w celu opracowania energooszczędnych technologii wytwarzania bioproduktów. Wdrożona zostanie w skali półtechnicznej technologia produkcji co najmniej jednego bioproduktu stanowiącego dodatek do produktów żywnościowych i/lub paszowych i/lub farmaceutycznych i/lub weterynaryjnych i/lub suplementów. Wykonana będzie zintegrowana ocena łańcuchów wartości dodanej wytwarzania bioproduktów z uwzględnieniem oceny cyklu życia w aspekcie środowiskowym, ekonomiczno- energetycznym i społecznym. Wyniki fazy badawczej zostaną przygotowane do wdrożenia u partnerów przemysłowych.

PRZETARGI / ZAPYTANIA OFERTOWE – BIOMAGIC

Brak aktualnych przetargów

TechRol

Jesteśmy partnerem w projekcie badawczym współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG – “TechRol” – Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej.

Podstawowym celem projektu TechRol jest opracowanie przyjaznych dla środowiska technologii umożliwiających wykorzystanie zasobów naturalnych na terenach rolnych i leśnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. W ramach projektu opracowane i rozwijane będą technologie ekoenergetyczne, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz pozwolą na popularyzację niskoemisyjnej produkcji rolnej. Zadania badawcze projektu zaplanowano w taki sposób, aby umożliwiły one osiągnięcie celów Programu BIOSTRATEG II. Dlatego, dotyczą one badań naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i ograniczenia wpływu tych obszarów gospodarki na zmiany klimatu.

PRZETARGI / ZAPYTANIA OFERTOWE – TechRol

Brak aktualnych zapytań/przetargów

 

 

Quercus Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 21, 12-130 Pasym, Polska

Telefon: +48 89 621 31 68, 660 702 796
E-mail: poczta@quercus.org.pl

NIP: 7451747302, KRS: 0000230114